در جزیره­ایی خاموش

سراپا خاکی، گلی، خسته

آیا من از افسانه­ های دیرین برنخواسته ام؟

گلیگمش در جستجوی آب زندگانی در من زنده می­شود

در رویای کمرنگی من گم می­شوم

زمانی که در جستجوی عشق

شکسته پا می گردم

در جزیره ایی ناشناخته قصه گفتن برای برگ ها

مرگ و جاودانگی من

با عشق و بی مهری گره خورده است

آیا من از حماسه های کهن برخاسته ام؟

با چنین سرسختی در دام عشق؟

منبع : Ancient Today Anthropolgy |کهن افسانه
برچسب ها :